สมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก
MATCH YOUR EXCLUSIVE LIFE


   Who’s CIMB preferred
   MATCH YOUR EXCLUSIVE LIFE


   เอกสิทธิ์เหนือระดับในแบบ CIMB Preferred ที่สุดเฉพาะสมาชิกรายบุคคล สำหรับผู้มีสินทรัพย์ (AUM)กับธนาคาร 1 ล้านบาทขึ้นไป* 

   อีกระดับการให้บริการจากกลุ่มซีไอเอ็มบี กลุ่มธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้คุณก้าวสู่ความสำเร็จในทุกด้าน กับเอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิก CIMB Preferred ที่ลงตัวทุกความเป็นคุณ


   Preferred  with…
   ·Your  wealth advisory                     บริการที่ปรึกษาด้านการลงทุน
   ·Your choice privileges                     เอกสิทธิ์ด้านไลฟ์สไตล์คุณเลือกได้
   ·Your lifestyle activities                    กิจกรรมพิเศษที่จะเติมเต็มศักยภาพในการใช้ชีวิต
   ·Your financial & Banking benefits     เอกสิทธิ์ด้านการเงินและการบริการของธนาคาร
   ·Digital banking solutions                 ชีวิตที่ลงตัวเพิ่มความสะดวกด้วยบริการธนาคารดิจิตอล

 

การร่วมเป็นสมาชิก CIMB Preferred  ลูกค้าต้องเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ :


  • สินทรัพย์ภายใต้การจัดการของธนาคาร (AUM) ตั้งแต่ 3,000,000บาทขึ้นไป
           - เงินฝากธนาคาร

           - เงินลงทุนในกองทุนรวม/ หุ้นกู้  (ตลาดแรก)
             ที่ซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

           - เบี้ยประกันชีวิต / ประกันวินาศภัยที่ซื้อ
             ผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยพิเศษตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561 มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ตั้งแต่ 1,000,000บาทขึ้นไปสามารถสมัครเป็นสมาชิก CIMB  Preferred ได้

  • เบี้ยประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัยสะสม ที่ซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป

  • สินเชื่อภายใต้การจัดการของธนาคาร (CUM) ตั้งแต่ 5,000,000บาทขึ้นไป
           - สินเชื่อบุคคลประเภทมีหลักประกันได้แก่ผลิตภัณฑ์  
             Home Loan4U, Mortgage Power และ
             Property Loan

MATCH YOUR CHOICE PRIVILEGE

          ข้อกำหนดและเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ 

1.สำหรับท่านสมาชิก CIMB Preferred ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของธนาคาร* (Assets Under Management - AUM)  โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับนับยอดรวมเฉลี่ยของ AUM แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
   1.1.กลุ่มที่ 1นับรวม AUM ตั้งแต่  3,000,000 – 9,999,999 บาท
   1.2.กลุ่มที่ 2นับรวม AUM ตั้งแต่  10,000,000 – 29,999,999 บาท
   1.3.กลุ่มที่ 3นับรวม AUM ตั้งแต่  30,000,000 – 49,999,999 บาท
   1.4.กลุ่มที่ 4นับรวม AUM ตั้งแต่  50,000,000 บาท ขึ้นไป
   1.5.กลุ่มที่ 5 นับรวม AUM ตั้งแต่  100,000,000 บาท ขึ้นไป (สำหรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม)

2.การนับยอดรวมของ AUMสำหรับสิทธิประโยชน์ที่ธนาคารมอบให้ในปี 2561 ตามเงื่อนไขดังนี้
   2.1.ท่านที่มีสถานะสมาชิก CIMB Preferredก่อนวันที่ 30  พ.ย. 60นับรวมยอด AUM เฉลี่ยย้อนหลัง ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 60 – 31 ม.ค. 61 โดยจะต้องมี AUM ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท  ทั้งนี้ธนาคารจะส่งจดหมายแจ้งสิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับภายในเดือนก.พ. 61
   2.2.ท่านที่มีสถานะสมาชิก CIMB Preferredระหว่างวันที่ 1-31 ธ.ค. 60นับรวมยอด AUM เฉลี่ยย้อนหลัง ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 60 – 28 ก.พ. 61 โดยจะต้องมี AUM ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท  ทั้งนี้ธนาคารจะส่งจดหมายแจ้งสิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับภายในเดือนมี.ค. 61
   2.3.ท่านที่มีสถานะสมาชิก CIMB Preferred  ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 เป็นต้นไป นับรวมยอด AUM เฉลี่ยภายในวันที่ท่านเป็นสมาชิก โดยจะต้องมี AUM ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท  ทั้งนี้ธนาคารจะส่งจดหมายแจ้งสิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับภายในเดือนถัดไป

3.การนับ AUM สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ธนาคารมอบให้ในปี 2561 คำนวณจากเงื่อนไข
   3.1.ผลิตภัณฑ์ เงินฝาก, กองทุนรวม, ประกันชีวิต, ประกันวินาศภัย ที่ยังมีอยู่หรือยังมีสถานะ Active กับธนาคาร
   3.2.หุ้นกู้หรือผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในปี 2560เท่านั้น
   3.3.ท่านสมาชิกที่มีผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง และมีบัญชีสถานะ Active สามารถรับสิทธิประโยชน์พิเศษได้ ยกเว้น ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่จะต้องมีผลิตภัณฑ์เงินฝากควบคู่กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคารอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ขึ้นไป จึงได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ  ยกเว้นสมาชิกที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป สามารถมีผลิตภัณฑ์เงินฝากเพียงอย่างเดียวได้

4.ท่านสมาชิก CIMB Preferredสามารถเลือกสิทธิประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ธนาคารมอบให้ ผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น  ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ที่ท่านเลือกนั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และถือว่าสละสิทธิ์การรับสิทธิประโยชน์หากไม่ได้เลือกตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด
   4.1.สมาชิก CIMB Preferred ที่เป็นสมาชิกก่อน 31 ธ.ค.60 กรุณาเลือกสิทธิประโยชน์ภายในวันที่ 30 ก.ย.61 โดยสิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับจะสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 61 
   4.2.สมาชิกCIMB Preferred ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 61  กรุณาเลือกสิทธิประโยชน์ภายในวันที่ 28 ก.พ. 62โดยสิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับจะสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30มิ.ย. 62

5.สิทธิประโยชน์จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้กับธนาคารภายใน60วันนับจากวันที่ท่านได้รับ SMS ตอบกลับจากธนาคาร

6.ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะลูกค้าที่ถือบัตรสมาชิก CIMB โดยท่านสมาชิกจะต้องแสดงบัตรฯ ดังกล่าวเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทุกครั้ง

7.ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าที่ ชื่อไม่ตรงกับในบัตรกำนัล และไม่จัดส่งบัตรกำนัลให้อีกครั้งไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม

8.ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมในกรณีที่พบว่าท่านสมาชิกใช้บริการเกินสิทธิ์ที่ได้รับ หรือพบเจอการใช้บริการที่นอกเหนือจากที่ธนาคารกำหนด

9.ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด


 

ติดต่อเราเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ CIMB Preferred

หากท่านต้องการรับคำแนะนำเฉพาะบุคคลหรือสิทธิพิเศษจากการเป็นสมาชิก CIMB Preferred โปรดติดต่อ CIMB Preferred Line, ศูนย์รับรองสมาชิก CIMB Preferred หรือ ส่งข้อความถึงเรา เพื่อดำเนินการนัดหมาย

ต้องการความช่วยเหลือจากเรา
+662 626 7888

preferredthailand@cimbthai.com